ឥណ្ឌូឆាយណា​ អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង

Indochina Agriculture Processing, Ltd


az?aY�az�az?az�a��az?aY�az?a��az?az�az�az?azYaz�aY�az�az?

az�az�aY�az?aY�az?az�az?az�aY�az�az�az�azsaz?az�az�az�az�aY�az�azsaz�azYaY�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az� az�az?az�az?az�az�az?az?aY�az?az�az?aY�az?az?az�az�az?az�aY�azsaz�az�aY�az�aY�az�az�aY�azSaz?az?aY�az�az?az�az�aY�az�aY�azsazYaz�az�az?az�aY?azSaY�az�az�aY�az�az�aY�az?az�az�aY� az�az?az�az�az�az�az�aY�az?aY?az�aY�az�az�az�az�az?aY�az?az�az?az�azYaz�az�az?az�aY?az�az�aY�az�az�aY�aY�az?az�az?azsaz�aY?az�az�azsaz�az�aY�az�az?az?az�az?az?az�az?aY�azsaY�az�az�aY�azYaY?az�aY�az�aY�az�az�aY� az�az?az�az�az?az�az�az�aY�az?az�az�az�azZaz?az?aY�az�aY?azSaY�az�az�azYaz�az�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�azsaz�azYaY�az�az?az�az?aY�az�az?az�az�az�az�az�azsaz?az�az?az�aY�az� az�az?az�az�az?az�az�azYaz�az�azYaz�az�az?az�aY?az�az�aY�az�az�aY�aY�az?aY�az�az?az�az�az�az�az�azsaz?az�az�aY�azsaz?az�azsaz?az�az?az�aY�az�azSaz?az�az�aY�az�az�azSaY�azsaY�

az�az�azsaz�aY�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az�aY�az�az�az�azYaz�az�az?az�aY?:

azSaz?az?aY�az�az?az�az?az�azSaz�aY�az�az?az?az�az�az�azsazYaY�az�aY�azsaz�azYaY�az�aY�azsaz�az?az�az?aY�az?az�azsazSaY�az�az�aY�az�az�az�az�aY�az?az?az�az�azsaz�aY�az�aY�az�az�az�az�aY�az�az�azsazsaz�azYaY�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az� az�az?az�az�az�az�azsaY�az�az�aY�az�az?aY�azsaY�az�azSaz�aY�azSaY�azZaz�aY�az?az?az�azSaY�az�az?az�az�az�aY�az�aY?azSaz? 2500m2 azSaz?az?aY�az�az?azSaz�aY�az�az�aY�az�aY�azSaz?az�az�az�azSaY�azZaz�aY�az?aY�azsaz�aY�az?az?az?az�az�az�az�az�aY?az?az�az?aY� az�az�azsaz�aY�azsaz?az?az�az�az�azSaY�azZaz�aY�azSaY�az�az�az�az�az?az�az�az?azYaz?az�azSaY�azZaz�aY�azYaz�az�az?az�aY?az�aY?aY�az�az?az�az?aY�azsaz?az?az�az�az�az�aY�az?az�aY�az�az?az�azSaz�aY�az�az?aY�az?az�azsaz�az�aY�az�az?azYaY�azYaz?aY�azsaz�az�aY�az�az�az?az?aY�az?az�aY�azsaz�aY�az�az�aY?azsaz�azYaY�az�az?az�az�aY?aY�