អំពីក​ម្ម​វិធីសង្គម

អំពីកម្មវិធីសង្គម:
បន្ថែមលើផែនការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអនុវត្តកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដើម្បីគាំទ្រសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញ។យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តជួយសហគមន៍ទាំងនោះតាមរយៈការបង្កើតនូវគម្រោងផ្សេងៗគ្នា។យើងជឿជាក់ថាគុណតម្លៃដែលកសាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមុំានឹងជួយកសាងសហគមន៍ទាំងនោះឲ្យមានភាពរីកចំរើនរឹងមុំាដូចគ្នាដែរ។