អាជីពការងារ

ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូឆាយណាអេគ្រិខលឈ័រប្រូសេស៊ីង មានការប្តាជ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍសមាជិករបស់ខ្លួននិងសហគមន៍សង្គមជាបន្តបន្ទាប់។យើងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាសមាជិកនៃក្រុមការងាររបស់យើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយជំនាញចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យរបស់យើង។ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងរីករាយជាមួយនឹងធ្វើការងារក្នុងបរិយាកាសដ៏គួរឱ្យរំភើបនោះយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើ
ការនៅក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូឆាយណាអេគ្រិខលឈ័រប្រូសេស៊ីងនៅថ្ងៃនេះ។


**កំណត់សំគាល់៖ការដាក់ពាក្យសុំធ្វើការត្រូវដាក់ចូលមកផ្នែកធនធានមនុស្ស។ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនង
មកក្រុមផ្នែកធនធានមនុស្សសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល:
recruitment@indochina-agri.com