ផលិតផល

ផ្លែដូង

ដើមដូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារុក្ខជាតិដែលមានជីវិតរាប់លានឆ្នាំមកហើយ ហើយវាមានតួនាទីជាច្រើនជួយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងការផលិតជាចំណីអាហារនិងផលិតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើម។ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូឆាយណា អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីងបានដាំដើមដូងក្នុងចំការរបស់ខ្លួនចេញពីគ្រាប់ពូជដើម្បីធានាបានផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់និងអាចផ្គត់ផ្គង់បានជានិរន្ត។ យើងប្រមូលផលដំណាំក្នុងចំការសម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃ ជាផលិតផលផ្សេងៗនិងនាំចេញទៅកាន់បណ្តារប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោក។