ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុន ឥណ្ឌូឆាយណា អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង គឺជាអ្នកដាំចេក Cavendish ធំបំផុតនៅឥណ្ឌូចិន។
យើងដាំដំណាំដូចជា ផ្លែចេក, ផ្លែស្វាយ, ផ្លែម្នាស់, ផ្លែដូង, ផ្លែសារម៉ាវ, ផ្លែខ្នុរ, ផ្លែក្រូចខ្វិច, ផ្លែក្រូចពោធិសាត និង ផ្លែមៀន នៅលើកសិដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងត្រូត ពិនិត្យ តាមដានស្តង់ដារលូតលាស់ដើម្បីធានាបាននូវផ្លែឈើដែលមានគុណភាព និងការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។