បេសកកម្ម

បង្កើត ផលិតផល កសិកម្ម និង ផលិតផល កសិឧស្សាហកម្ម, កែច្នៃ ផលិត ផល យុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់ ការនាំ ចេញ និង ផ្គត់ ផ្គង់ តម្រូវ ការ ក្នុង ស្រុក។