គុណតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុន

យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគុណតម្លៃសាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លុះបង្ហាញអំពីឥរិយាបថរបស់យើងហេតុដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកក្នុងក្រុមការងារឲ្យគោរពនិងអនុវត្តតាមគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន៖
-ឥរិយាបថវិជ្ជមាន“អាចធ្វើបាន”ដែលពួកយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តការងារ“ដោយមិនខ្លាចញញើតនឹងបាតដៃប្រឡាក់ដី”។
-ប្រកាន់យកនូវភាពយុត្តិធម៌នូវគ្រប់កិច្ចការងារទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរបស់យើង។
-ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍នៅជុំវិញក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តការ។
-ប្រកាន់យកនូវភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពគ្នាក្នុងគ្រប់ការងារដែលយើងបានធ្វើ។
-ខិតខំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាប្រចាំក្នុងការងារការងារផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារនិងសហគមន៍។