ឥណ្ឌូឆាយណា​ អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង

Indochina Agriculture Processing, Ltd


az�az�azZaz?az?aY�az�aY?az�aY?az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�

az�az?az�az�az?az�az�az�aY�az�aY�az�az�az?az�az?az?az�aY�az?az�az�az�azZaz?az?aY�az�aY?azYaz�az�az?az?az�az?aY�az?az�aY?az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�az�az?az�az�aY�az�az�aY�az�az�aY�az�az�az�az?aY�az�az?az?azsaz�az�az�az�az?azsaz�azYaY�az�az?az� az�aY?az?az�azSaz?az�aY�az�aY?aY�az�az?az�az�az?az�az�az?az�az�az�az?aY�az?azSaz�aY�azYaz?az�az�az�az�az�aY�az�az�az�az�aY�azsaz�az?az�az�azsaz�az�azsaz?aY�az�az�aY�azsaz�az�az�az�az?az�az�az?az?aY�az?az?az�az?az�az�azZaz?az?aY�az�aY?azsaz�azYaY�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�aY�

a�? az?azsaz�az�az�az�az?az?az�az�aY�az�az?az�az� “az?az�az�az�aY�az?az?az�az�az�” azSaY�az�az�az?az�az�az?az�az?aY�azsaz?az?az?aY�az?az�az�az�az�aY�az�aY?az�aY�az�az�az�az�az�azsaz?az�az�az?az?aY�az?az�az�azsaz�az�azs “azSaY�az�az?az�az�az?aY�az�az�az�az�az�az?az?az�az?az�az�az�az?azSaY?az�aY�azsaz?az�az�aY�azSaz?a�? aY�
a�? az�aY�azsaz�az�az�aY�az�az�az�az?az?az�az�az�az�az�az?aY�az?az�az�az?aY?az�az?az?az�aY�azsaz�aY�az�az�az�aY�az�az�az�azsaz�az�azsaz�aY�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az?az�az�az?az?az�az?aY�az?azsaz�azYaY�az�az?az�aY�
a�? az�aY�az?az?az?aY�az�az�az�az�aY�az?aY�az�aY�azsazYaz?azsaz?az?az�az�aY?azYaz�az�az?az�aY?az�aY�az�az�aY�az?az�az�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�az�aY�az?az?az�aY�azsaz?az�az�az?aY�az?az�az�azsaY�
a�? az�aY�azsaz�az�az�aY�az�az�az�az?az?az�az�az�azYaY�az?aY�aY�az?aY�azsaz�aY�az�az�az�az�az�azsaz�aY�azsaz�az�aY�az�az�az�aY�az�az�az�az�aY�azsaz�aY�az�az�azsaz�az�azsazSaY�az�az�az?az�az�az�az�az�aY�az?az?aY�