ឥណ្ឌូឆាយណា​ អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង

Indochina Agriculture Processing, Ltd


អាជីពការងារ

ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌូឆាយណា អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង មានការប្តាជ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍសមាជិករបស់ខ្លួននិងសហគមន៍សង្គមជាបន្តបន្ទាប់។ យើងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាសមាជិកនៃក្រុមការងាររបស់យើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុត ហើយជំនាញ ចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងរីករាយជាមួយនឹងធ្វើការងារក្នុងបរិយាកាសដ៏គួរឱ្យរំភើបនោះ យើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកដាក់ពាក្យធ្វើ

ការនៅក្រុមហ៊ុន ឥណ្ឌូឆាយណា អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង នៅថ្ងៃនេះ។
ជាដំបូងសូមពិនិត្យតារាងការងារក្នុងទំព័រនេះសម្រាប់តំណែងការងារដែលកំពុងត្រូវការជ្រើសរើស។

**កំណត់សំគាល់៖ការដាក់ពាក្យសុំធ្វើការត្រូវដាក់ចូលមកផ្នែកធនធានមនុស្ស។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងមកក្រុមផ្នែកធនធានមនុស្សសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល: recruitment@indochina-agri.com