ឥណ្ឌូឆាយណា​ អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង

Indochina Agriculture Processing, Ltd


az?az�az�az?az�az�az�azsaz�az�azs

az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�az?azZaY�az?az?az�az�az�azZaz� az?aY?az�aY�azsaz�az?az�az?aY?azs az�aY�azsaz?azYaY?azYaYSaz?az� az?az�az�az�az�azsaz�aY�az?az�az�aY�az�az�az�az�az?aY�az?az?az�az�az?az?aY�az?azYaz?az�az�az�az�azsaz�azYaY�az?aY�az�az?az�az�az�az�azYaz�az�az?az�aY?azYaz�aY�az�az?az�az�az�az�aY�az?az�az�aY�az�az�az�aY�aY� az�az?az�az�az?az�az�az�aY�az�aY�az�az�az?aY�az�az�aY�az�az?az�azYaz?az�az�az�az�az�aY?az�aY�azsaz�az?az�az�azsaz�az�azsazsaz�azYaY�az�az?az�az�az?az�az�az�aY�azsaz�aY�az�azYaz?aY�az�az?aY�az?az�azSaY?az?az�az�az?az?aY�az�aY?az�aY�az�az�az? az�az?az�az�aY�az�az�az� az�aY�azZaY?aY�azSaz?az�az�az�az�azYaz?az?aY�az?az�az�az�azsaz�azYaY�az�az?az�az�aY?az�az?az�az�az�az�aY�az�az?aY�azSaz?az?aY�az�az?az�az�az?az�az�az�az�az�az�az�az�aY�az�az�aY?az�azsaz�azYaY�az�az?az�aY� az�aY�azsazYaz�az�az�az?az?aY�az�az�az�aY�az�az�az�azYaY�az?aY�az�azsaz�az�az�az�azYazSaz?az?aY�az�az?az�aY�az�az�az�az�az�az�aY�az�aY�az�az?az?az�az�aY?az�aY�azsaz�az?azSaY�az�az?az�az�az�aY�az�az�az�az?az�az�aY�az�az�az�az?az?aY? az�az�az�azsaz?az�azsaz�az�az�az�az?az?az�az�az?az�az�aY�az?az?az�az�azsaz�az�azsaz�aY�az�az�az�az�azsaz�az�az�az�az�azYazSaY?az�az?azsaz�aY�az�azsaY�az�az?az�az�aY�aY� az�az?az�azYaz?az?az�az?az�az�az?az�az�az�az?aY�az?az�aY�az�az?aY�az�az�azSaz�az�aY�az�az�az�aY�az�az�aY�az?az?

az�az�azsaz�aY�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az� az?azZaY�az?az?az�az�az�azZaz� az?aY?az�aY�azsaz�az?az�az?aY?azs az�aY�azsaz?azYaY?azYaYSaz?az� az�aY�az?aY�az�aY?az�aY?aY�aY�
az�az�azSaY�az�az?az�azYaz?az?az�az�az�az�az?aY�az�az?az�azsaz�az�az�az�azsaz�az�azsaz�aY�az�az�az�az�aY�az�aY?azsaz�aY?aY�azYaz?aY�azsaz�az�aY�az?aY�azZaY�az�az�az�azsaz�az�azsazSaY�az�az�aY�az�az�az�az?aY�azsaz?az?az�az�azsaz�aY�azsaz?azYazsaz?azYaY�

**az�aY�azZaz?aY�azYaY�az�az�az�aY�aY�az�az�azsazSaz�az�aY�az�az�az�aY�az�azYaz�aY�az�aY�az?az?az�az�azsaz?aY�azsaz?az?azSaz�az�aY�az�az?az�az?az�az�aY�az�aY�az�az�az�az�az�az�az?az�az�azYaY�azYaY� az�aY�azsazYaz�az�az�az?az�aY�az�az?aY�az�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az?az�az�aY�azsaz�az?az�aY�az�aY�az�az�az�az�az�az�az?az�az�azYaY�azYazYaz?aY�azsaz�az�aY�az�aY?az?aY?az?az�az�az�az?aY�az?az�az?az�az�aY�az?aY�az? azYaz?az?az�aY�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az?az�az�az?az�az?aY�az�az�aY�az?az�az?azsaz�aY?az?aYSaz?az?aY�aY�az�: recruitment@indochina-agri.com