ឥណ្ឌូឆាយណា​ អេគ្រិខលឈ័រ ប្រូសេស៊ីង

Indochina Agriculture Processing, Ltd


azYaz�az?az?az�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�

az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az� az?azZaY�az?az?az�az�az�azZaz� az?aY?az�aY�azsaz�az?az�az?aY?azs az�aY�azsaz?azYaY?azYaYSaz?az� az?az�az�az�aY�az�azSaY�az�az?az�az�az?aY�azsaz�az�az�az�azsazsaz?az�az�aY�azsaz?az�az�az�az�az�aY�az?az?az?aY�az�az�az�az�aY�az?aY�az�aY�azsazYaz?azsaz?az?az�az�aY�az�aY�aY�az�aY�azsaz�aY?azYaz�aY�az�az�az�az?az�az�az?az?aY�az?az�aY?az?az�az?azsaz�aY?az�az�azsaz�az�aY�az�az?az?az�az�azsaz�az�azsaz�aY�az�aY�az�az�az�az?aY�az�az�aY�az�az�az�az� az�az�az�az�az�azsaz�az�aY�az�aY�azsazSaz�aY�azYaz�az�az?az�aY?az�aY�az�az�aY�az?az�az�az�az�aY�az�aY�az�azSaY�az�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�az�aY�az?az?az�aY�azsaz?az�az�az?aY�az?az�az�az�azsaY�

az�az�aY�az�az?az?az�az?az�az�az�azsaz�azYaz�az�az�aY�azsaz�az?az�aYSaz�az�az?aY�az�az?az�az�az�az�az�azsaz?az�az?az�aY�az�az�az?az�az?az�az�az�az?az�az�az�aY�az�az?az�az�az?aY�azsaz�az?az�az?az?az�az�az�azsazYaY�az�aY�azsaz�azYaY�az�aY�azsaz�az�az�az�az�aY�az�aY�az�az�az�azYaz�az�az?az�aY?az?az�az?azsaz�aY?az�az�azsaz�aY�az?az?az�az�aY�az?az?az�az�azYaz�az�azYaz?az?aY�az?az�az�az�az�az�az�az�az�azsaz?az�aY�azsaY�az�azZaY�az?az�aY�az�azZaY�az?az�az�az�az�aY?aY�az�az�az�aY?azYaz�az�aY�az�az?az�az�az�az�aY�az�az�az�azSaY�azZaz�aY�az?aY�az�az?az�az�az�az?aY�azsaz�az?az?aY�az�azYaY�az�aY�azsaz�az�azSaY�az�az�az�azsaz�aY�az?azsaz�az�az� az�az�az�az�aY�az?az�aY�az�az?az?az�az?az�aY�azYaz�azsazYaz?aY�azsaz�az�aY�az�az�azsaz�az�aY�az�aY?az�az�az?az?az�azYaz�az�az�azsaz�azYaY�az�azYaz�az�azsaz�aY�az�az�az�azYaz�az�az?az�aY?az�az�aY�az�az�aY�aY�aY�

az�az?az�az�az?az�az�az?aY�az�azYaY�azYaz�aY�az?az�azYaz�az?azYaY�az�aY�az�az?az�az�az�azsaz?az�az?azsaz�aY?az?az�az�az�az�az�az�azsaz?az�az�az?az?aY�az?az�aY�az?az�aY�az�az�az�az?az�azYaY?az�az�azYaz�az�az?aY�az?az�aY�azsaz�az�azSaY�az�az�az�azsaz�aY�az?azsaz�az�az� az�az?az�az?az�az�az�az�azsaz�az?az�az�az�aY�az�az?az?az�az�az�azYaY�az?aY�aY�az?aY�azsaz�aY� az�az�az�az�az�azsaz�aY�az�az�az�aY�az�aY�az�az�azSaY�az�az�az�az�az�az�az?aY�az?az�az�az?aY?az�az�az?az?az�az�az?az�az?aY�az�az�azSaY?az�az?az�az�azZaz�az�aY�az�az�az?aY�az?azsaz�azYaY�az�az?az�aY�